g데이터연구소

전체 13
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
13
아이들 공개일기 언어사용 분석
gandhichild | 2022.03.27 | 추천 3 | 조회 630
gandhichild 2022.03.27 3 630
12
2021간디어린이학교 앱
gandhichild | 2021.06.27 | 추천 0 | 조회 1028
gandhichild 2021.06.27 0 1028
11
간디어린이학교 구성원간 정서적 동기화
gandhichild | 2020.07.10 | 추천 0 | 조회 1545
gandhichild 2020.07.10 0 1545
10
2020 간디어린이학교 앱
gandhichild | 2020.05.12 | 추천 0 | 조회 1472
gandhichild 2020.05.12 0 1472
9
2019 간디어린이학교 앱
gandhichild | 2019.08.28 | 추천 1 | 조회 1564
gandhichild 2019.08.28 1 1564
8
2019.05.31 뮤지컬 수업후 설문결과
gandhichild | 2019.06.10 | 추천 0 | 조회 1606
gandhichild 2019.06.10 0 1606
7
2019.05.10 knowledge
gandhichild | 2019.05.12 | 추천 0 | 조회 1366
gandhichild 2019.05.12 0 1366
6
2019.05.10 friendship
gandhichild | 2019.05.12 | 추천 0 | 조회 1052
gandhichild 2019.05.12 0 1052
5
2019.05.10 play
gandhichild | 2019.05.12 | 추천 0 | 조회 776
gandhichild 2019.05.12 0 776
4
2019.05.10 tweet
gandhichild | 2019.05.12 | 추천 0 | 조회 721
gandhichild 2019.05.12 0 721