g데이터연구소

전체 13
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
13
아이들 공개일기 언어사용 분석
gandhichild | 2022.03.27 | 추천 3 | 조회 805
gandhichild 2022.03.27 3 805
12
2021간디어린이학교 앱
gandhichild | 2021.06.27 | 추천 0 | 조회 1172
gandhichild 2021.06.27 0 1172
11
간디어린이학교 구성원간 정서적 동기화
gandhichild | 2020.07.10 | 추천 0 | 조회 1713
gandhichild 2020.07.10 0 1713
10
2020 간디어린이학교 앱
gandhichild | 2020.05.12 | 추천 0 | 조회 1605
gandhichild 2020.05.12 0 1605
9
2019 간디어린이학교 앱
gandhichild | 2019.08.28 | 추천 1 | 조회 1710
gandhichild 2019.08.28 1 1710
8
2019.05.31 뮤지컬 수업후 설문결과
gandhichild | 2019.06.10 | 추천 0 | 조회 1664
gandhichild 2019.06.10 0 1664
7
2019.05.10 knowledge
gandhichild | 2019.05.12 | 추천 0 | 조회 1403
gandhichild 2019.05.12 0 1403
6
2019.05.10 friendship
gandhichild | 2019.05.12 | 추천 0 | 조회 1080
gandhichild 2019.05.12 0 1080
5
2019.05.10 play
gandhichild | 2019.05.12 | 추천 0 | 조회 805
gandhichild 2019.05.12 0 805
4
2019.05.10 tweet
gandhichild | 2019.05.12 | 추천 0 | 조회 752
gandhichild 2019.05.12 0 752