g데이터연구소

전체 13
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
13
아이들 공개일기 언어사용 분석
gandhichild | 2022.03.27 | 추천 3 | 조회 903
gandhichild 2022.03.27 3 903
12
2021간디어린이학교 앱
gandhichild | 2021.06.27 | 추천 0 | 조회 1266
gandhichild 2021.06.27 0 1266
11
간디어린이학교 구성원간 정서적 동기화
gandhichild | 2020.07.10 | 추천 0 | 조회 1806
gandhichild 2020.07.10 0 1806
10
2020 간디어린이학교 앱
gandhichild | 2020.05.12 | 추천 0 | 조회 1691
gandhichild 2020.05.12 0 1691
9
2019 간디어린이학교 앱
gandhichild | 2019.08.28 | 추천 1 | 조회 1804
gandhichild 2019.08.28 1 1804
8
2019.05.31 뮤지컬 수업후 설문결과
gandhichild | 2019.06.10 | 추천 0 | 조회 1717
gandhichild 2019.06.10 0 1717
7
2019.05.10 knowledge
gandhichild | 2019.05.12 | 추천 0 | 조회 1428
gandhichild 2019.05.12 0 1428
6
2019.05.10 friendship
gandhichild | 2019.05.12 | 추천 0 | 조회 1097
gandhichild 2019.05.12 0 1097
5
2019.05.10 play
gandhichild | 2019.05.12 | 추천 0 | 조회 824
gandhichild 2019.05.12 0 824
4
2019.05.10 tweet
gandhichild | 2019.05.12 | 추천 0 | 조회 771
gandhichild 2019.05.12 0 771